Úvod do hospodárskej informatiky


Základné údaje       Prednášky/Semináre/Cvičenia     Spôsob hodnotenia        Literatúra


 

Základné údaje o predmete:

Rozsah: v prepočte týždenne 1h. prednáška / 1h. seminár / 1h. cvičenie / 2h. projektová práca – klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník bakalárskeho štúdia – letný semester, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Prednášajúci: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                        doc. Ing. František Babič, PhD. e-mail: frantisek.babic at tuke.sk
Cvičiaca: Ing. Anna Biceková, PhD. e-mail: anna.bicekova at tuke.sk


Anotácia: Obchodné (podnikové) ciele, ktoré vedú firmy k investovaniu do informačných systémov (IS). Čo je to IS? Hlavné komponenty IS. Úloha informačných systémov v podniku. Typy informačných systémov: z funkčného hľadiska a z organizačného hľadiska. Celopodnikové informačné systémy. Využitie IS s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Základy modelovania podnikových procesov. Úvod do riadenia IT procesov. Objavovanie znalostí. Manažment znalostí.

Ciele predmetu:

  1. Pochopiť základné pojmy v oblasti hospodárskej informatiky, najmä pojem informačný systém a metodiku riešenia podnikových problémov.
  2. Oboznámiť sa so základmi vybraných oblastí hospodárskej informatiky, ktoré môžu byť dobrým rámcom pre tému budúcej bakalárskej práce.
  3. Rozvinúť schopnosť študentov tvorivo aplikovať poznatky získané na prednáškach, seminároch a cvičeniach z predmetu UHI formou projektovej práce na zadaní.
  4. Oboznámiť sa s pokynmi pre vypracovanie záverečných prác na KKUI, inštrukciami, ako by malo vyzerať správne riešenie záverečnej práce v študijnom programe Hospodárska informatika a osvojiť si základy práce s literatúrou a písania odborného textu.

 


Prednášky/Semináre/Cvičenia (priebežne aktualizované) – podklady, úlohy a ďalšie informácie sú priebežne zverejňované v MS Teams

 

Dátum

Prednáška/Seminár (ZP1)

UTOROK 10:50

Cvičenia v PONDELOK

(z toho 3x dopoludnia vo V147 a jedno poobede v PC17)

1.

13.2.2024

·       Organizačné pokyny a zdroje informácií k predmetu. Hospodárska informatika (HI) ako študijný odbor. Čo je to informačný systém (IS), funkcie IS, tri hlavné zložky IS. Proces riešenia podnikových problémov/výziev. Metóda hodnotovej analýzy pre výber najvhodnejšej alternatívy riešenia.

·       Informácie k predmetu, oboznámenie sa s plánom cvičení, požiadavkami na zápočet, informácie k zadaniam (témy zadaní).

·       Rozdelenie študentov do skupín - trojíc.

·       Analýza súčasného stavu.

2.

20.2.2024

·       Pozvaná prednáška/seminár z praxe: Základné princípy fungovania metodiky SCRUM (NESS).

·       Finálne nahlásenie tém zadaní (prezentácie trojíc), podrobnejší rozpis prác na zadaniach.

3.

27.2.2024

·       Pozvaná prednáška/seminár z praxe: IKT sektor na Východnom Slovensku (Košice IT Valley)

·       Rekapitulácia metodiky SCRUM, rozdelenie skupín do SCRUM tímov.

·       Popis práce s webovou aplikáciou Trello – úvod, registrácia.

·       Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 1

4.

5.3.2024

·       Pozvaná prednáška/seminár z praxe: Znalosti 2030 – Matúš Draganovský (SUVko Coaching), Peter Štupák (ABB Solutions).

·       Zásady písania odborných a vedeckých prác, najmä záverečných prác, ktoré je potrebné dodržiavať aj pri vypracovaní textového výstupu zadania.

5.

12.3.2024

·        Typy IS z funkčného a organizačného hľadiska. Celopodnikové IS. Metodika balanced scorecards (BSC).

·        Sprint 1 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

·       Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 2,

6.

19.3.2024

·       Využitie IS pre dosiahnutie konkurenčnej výhody. Porterov model piatich konkurenčných síl. Stratégie ako čeliť konkurenčným silám. Vplyv Internetu na konkurenčné sily.

·       Metóda hodnotovej analýzy.

·       SWOT analýza.

7.

26.3.2024

·       Úvod do webových technológií.  Protokoly pre výmenu dát na internete – HTTP, HTML a CSS. Programovací jazyk JavaScript. Dynamické programovanie web aplikácií – Peter Bednár.

·       Sprint 2 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

·       Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 3.

8.

2.4.2024

·       Dekanské voľno

·       Veľkonočný pondelok

9.

9.4.2024

·       Biznis scenár, Business Model Canvas

·       Kľúčové indikátory úspechu (KPI).

·       Metodika balanced scorecards.

10.

16.4.2024

·       Manažment znalostí, úloha a miesto znalostí v organizáciách, dáta – informácie – znalosti. Životný cyklus znalostí (model SECI), znalostné procesy. Príklady systémov pre podporu manažmentu znalostí.

·       Biznis scenár.

·       Business Model Canvas.

11.

23.4.2024

·       Objavovanie znalostí. Základné definície, typické aplikačné oblasti. Proces objavovania znalostí podľa metodiky CRISP-DM. Príklady pre jednotlivé typy dolovaných znalostí: zhlukovanie, asociačné pravidlá, klasifikácia, predikcia.

·       Sprint 3 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

12.

30.4.2024

·       Pozvaná prednáška/seminár z praxe: Úvod do cloud computing (IBM).

·       Prezentácia výsledných riešení.

13.

7.5.2024

·       Prezentácia najlepších zadaní.

·       Zápočtový test (na cvičeniach).

 


 

Spôsob hodnotenia:

       ---------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Základná študijná literatúra:

  1. K.C. Laudon, J.P. Laudon: Essentials of Management Information Systems. 8th edition. Pearson, Prentice Hall, 2007.
  2. Bächle, M. - Kolb, A.: Einführung in die Wirtschatsinformatik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
  3. Basl, J. - Blažíček, R.: Podnikové informační systémy. 2. prepracované vydanie, Grada, 2008.
  4. Stahlknecht, P. -  Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. 12. aktualizované vydanie, Springer, 2008.
  5. Tvrdíková, M.: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Grada, 2008.