Úvod do hospodárskej informatiky


Základné údaje       Prednášky/semináre      Cvičenia      Spôsob hodnotenia        Literatúra


Základné údaje o predmete:

Rozsah: v prepočte týždenne 1h. prednáška / 1h. seminár / 1h. cvičenie / 2h. projektová práca – klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník bakalárskeho štúdia – letný semester, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Prednášajúci: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                        doc. Ing. František Babič, PhD. e-mail: frantisek.babic at tuke.sk
Cvičiaci: Ing. Oliver Lohaj, e-mail: oliver.lohaj at tuke.sk

                 Ing. Jakub Ivan Vanko, e-mail: jakub.ivan.vanko at tuke.sk


Anotácia: Obchodné (podnikové) ciele, ktoré vedú firmy k investovaniu do informačných systémov (IS). Čo je to IS? Hlavné komponenty IS. Úloha informačných systémov v podniku. Typy informačných systémov: z funkčného hľadiska a z organizačného hľadiska. Celopodnikové informačné systémy. Využitie IS s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Základy modelovania podnikových procesov. Úvod do riadenia IT procesov. Objavovanie znalostí. Proces objavovania znalostí, popis jednotlivých krokov.

Ciele predmetu:

  1. Pochopiť základné pojmy v oblasti hospodárskej informatiky, najmä pojem informačný systém a metodiku riešenia podnikových problémov.
  2. Oboznámiť sa so základmi vybraných oblastí hospodárskej informatiky, ktoré môžu byť dobrým rámcom pre tému budúcej bakalárskej práce.
  3. Rozvinúť schopnosť študentov tvorivo aplikovať poznatky získané na prednáškach, seminároch a cvičeniach z predmetu UHI formou projektovej práce na zadaní.
  4. Oboznámiť sa s pokynmi pre vypracovanie záverečných prác na KKUI, inštrukciami, ako by malo vyzerať správne riešenie záverečnej práce v študijnom programe Hospodárska informatika a osvojiť si základy práce s literatúrou a písania odborného textu.

 


Prednášky/semináre (priebežne aktualizované) – podklady, úlohy a ďalšie informácie sú priebežne zverejňované v MS Teams

Dátum

Náplň prednášok

15.2.2022

1. Prednáška (Ján Paralič) Organizačné pokyny a zdroje informácií k predmetu. Hospodárska informatika (HI) ako študijný odbor. Čo je to informačný systém (IS), funkcie IS, tri hlavné zložky IS. Proces riešenia podnikových problémov/výziev. Metóda hodnotovej analýzy pre výber najvhodnejšej alternatívy riešenia.

22.2.2022

2. Prednáška (František Babič): Projektovo-orientovaná výučba. Základné princípy fungovania metodiky SCRUM.

1.3.2022

3. Seminár – pozvaný hosť z praxe: Ing. Pavol Mirossaypredseda predstavenstva a riaditeľ firmy Slovensko IT, absolvent HI

8.3.2022

4. Prednáška (Ján Paralič)Typy IS z funkčného a organizačného hľadiska. Celopodnikové IS. Metodika balanced scorecards (BSC).

15.3.2022

5. Seminár (Ján Paralič)Využitie IS pre dosiahnutie konkurenčnej výhody. Porterov model piatich konkurenčných síl. Stratégie ako čeliť konkurenčným silám. Vplyv Internetu na konkurenčné sily.

22.3.2022

6. Seminár (Peter Bednár): Úvod do webových technológií.  Protokoly pre výmenu dát na internete – HTTP, HTML a CSS. Programovací jazyk JavaScript. Dynamické programovanie web aplikácií.

29.3.2022

7. Prednáška (Ján Paralič): Manažment znalostí, úloha a miesto znalostí v organizáciách, dáta – informácie – znalosti. Životný cyklus znalostí (model SECI), znalostné procesy.

5.4.2022

8. Seminár (Ján Paralič): Príklady systémov pre podporu manažmentu znalostí.

12.4.2022

9. Prednáška (František Babič): Procesy a procesné modelovanie.

19.4.2022

Dekanské voľno

26.4.2022

10. Prednáška (Ján Paralič): Systémy na podporu rozhodovania a manažmentu, podniková analytika. Objavovanie znalostí, typické aplikačné oblasti. Metodika CRISP-DM. Dolovanie v dátach, základné typy – prehľad. Príklady popisného dolovanie v dátach: zhlukovanie, asociačné pravidlá.

11. Prednáška (Ján Paralič): Príklady prediktívneho dolovania v dátach: klasifikácia a predikcia. Príklad systému na podporu objavovania znalostí vyvinutého na našej katedre. Postup pri prediktívnej analýze dát.

3.5.2022

12. Seminár (študenti): Tímová práca na skupinovej úlohe týkajúcej sa úloh dolovania v dátach.

10.5.2022

Zápočtový test – v čase cvičení


Cvičenia (priebežne aktualizované) – podklady a aktuálne informácie sú priebežne zverejňované v MS Teams

 

Dátum

Náplň cvičení

14.-20.2.2022

Informácie k predmetu, oboznámenie sa s plánom cvičení, požiadavkami na zápočet, informácie k zadaniam (témy zadaní).

Rozdelenie študentov do skupín - dvojíc.

21.-27.2.2022

Finálne nahlásenie tém zadaní, podrobnejší rozpis prác na zadaniach.

Popis práce s webovou aplikáciou Trello – úvod, registrácia.

28.2.-6.3.2022

Rekapitulácia metodiky SCRUM, rozdelenie skupín do SCRUM tímov.

Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 1.

7.-13.3.2022

Zásady písania odborných a vedeckých prác, najmä záverečných prác, ktoré je potrebné dodržiavať aj pri vypracovaní textového výstupu zadania. Samostatná práca na zadaniach.

14.-20.3.2022

Koniec Sprintu 1 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov. Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 2

21.-27.3.2022

Samostatná práca na zadaniach.

28.3.-3.4.2022

Koniec Sprintu 2 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

Plánovanie práce na zadaní pomocou webovej aplikácie Trello = Sprint 3

4.-10.4.2022

Samostatná práca na zadaniach.

11.-17.4.2022

Veľká Noc

18.-24.4.2022

Samostatná práca na zadaniach.

25.4.-1.5.2022

Koniec Sprintu 3 – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

2.-8.5.2022

Prezentácia výsledných riešení.

 


Spôsob hodnotenia:

       ---------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Základná študijná literatúra:

  1. K.C. Laudon, J.P. Laudon: Essentials of Management Information Systems. 8th edition. Pearson, Prentice Hall, 2007.
  2. Bächle, M. - Kolb, A.: Einführung in die Wirtschatsinformatik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
  3. Basl, J. - Blažíček, R.: Podnikové informační systémy. 2. prepracované vydanie, Grada, 2008.
  4. Stahlknecht, P. -  Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. 12. aktualizované vydanie, Springer, 2008.
  5. Tvrdíková, M.: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Grada, 2008.