Aktuálne trendy v hospodárskej informatike


Základné údaje       Semináre     Spôsob hodnotenia     Literatúra


 

Základné údaje o predmete:

Rozsah: týždenne 2h. seminár / 1h. projektová práca - klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník inžinierskeho štúdia – letný semester, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Predmet vedú: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                          doc. Ing. Peter Butka, PhD. e-mail: peter.butka at tuke.sk

Anotácia: Základné aspekty výskumu v hospodárskej informatike, výskumný proces, analýza literatúry, ďalšie aspekty výskumného procesu. Aplikácia výskumných metód v rámci diplomových prác v odbore hospodárka informatika. Vybrané aktuálne trendy relevantné k odboru hospodárska informatika v praxi.

Ciele predmetu:

 1. Oboznámiť sa s hlavnými aspektmi výskumu v hospodárskej informatike.
 2. Oboznámiť sa so štruktúrou a významom jednotlivých krokov výskumného procesu.
 3. Aplikovať získané poznatky na diplomovú prácu, najmä:
  • prehľad súčasného stavu analýzou literatúry – relevantných zdrojov a ich zdôvodnenie,
  • stanovenie vhodnej výskumnej otázky (cieľa diplomovej práce),
  • výber vhodných metód: výskumu, zberu dát, vyhodnotenia
 1. Oboznámiť sa s vybranými aktuálnymi trendmi vo výskume a v praxi odboru hospodárska informatika.

 


Semináre – podklady a priebežné úlohy sú zverejňované v MS Teams

Dátum

Náplň semináru

16.2.2022

Ján Paralič: Náplň a spôsob organizácie predmetu, ciele a požiadavky na jeho úspešné absolvovanie. Vedecký prístup, hospodárska informatika z hľadiska vedeckého prístupu. Vedecká metóda, výskumne orientovaný návrh. Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces.

23.2.2022

Ján Paralič: Analýza literatúry: prvý a základný krok vo výskumnom procese. Ciele analýzy literatúry, zdroje literatúry. Odporúčaný postup pri analýze literatúry.

2.3.2022

Ján Paralič: Metódy výskumu, typy výskumných metód a ich vhodnosť pre diplomové práce v HI. Metódy získavania dát pre výskum. Metódy analýzy dát z výskumu.

9.3.2022

Peter Butka: Typy diplomových prác v hospodárskej informatike, ich štruktúra a dôležité náležitosti. Príklady úspešných diplomových prác v hospodárskej informatike z minulých rokov.

16.3.2022

Pozvaná prednáška z firmy Lynx na tému bezpečnosti webových aplikácií (e-shopov)

23.3.2022

Pozvaná prednáška z firmy VSD na tému spracovania a manažmentu dát v energetike, využitie dátových skladov a reportovania 

30.3.2022

Pozvaná prednáška z firmy Siemens zameraná na rôzne aplikácie spracovania dát v medicínskej oblasti

6.4.2022

Pozvaná prednáška z firmy NESS na tému aktuálnych trendov vývoja softvéru, najmä využitie dostupných SW platforiem pre akceleráciu vývoja a znižovanie potrebného času na dodanie softvéru na trh

13.4.2022

Pozvaná prednáška z firmy IBM na tému Salesforce a CRM systémy  

20.4.2022

Pozvaná prednáška z firmy CORAgeo na tému špecializovaných IT riešení pre rôzne oblasti

27.4.2022

Prezentácie študentov

4.5.2022

Prezentácie študentov

11.5.2022

Prezentácie študentov

 


 

Spôsob hodnotenia:

       --------------------------------------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Literatúra:

 1. Briony J Oates: Researching Information Systems and Computing. SAGE, 2012.
 2. Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie
 3. Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika
 4. Vaishnavi, V. and Kuechler, W. (2004): Design Science Research in Information Systems. Last updated: Nov. 2015. URL: http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/
 5. Association for Information Systems a jej eLibrary
 6. Association for Computing Machinery a špeciálne digitálna knižnica ACM