Aktuálne trendy v hospodárskej informatike


Základné údaje       Semináre     Spôsob hodnotenia     Literatúra


 

Základné údaje o predmete:

Rozsah: týždenne 2h. seminár / 1h. projektová práca - klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník inžinierskeho štúdia – letný semester, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Predmet vedú: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                          doc. Ing. František Babič, PhD. e-mail: frantisek.babic at tuke.sk

Anotácia: Základné aspekty výskumu v hospodárskej informatike, výskumný proces, analýza literatúry, ďalšie aspekty výskumného procesu. Aplikácia výskumných metód v rámci diplomových prác v odbore hospodárka informatika. Vybrané aktuálne trendy relevantné k odboru hospodárska informatika v praxi formou pozvaných seminárov ľudí priamo z praxe.

Ciele predmetu:

 1. Oboznámiť sa a pochopiť hlavné aspekty výskumu v hospodárskej informatike.
 2. Rozumieť štruktúre a významu jednotlivých krokov výskumného procesu.
 3. Aplikovať získané poznatky na svoju diplomovú prácu, najmä:
  • prehľad súčasného stavu analýzou literatúry – relevantných zdrojov a ich zdôvodnenie,
  • stanovenie vhodnej výskumnej otázky (cieľa diplomovej práce),
  • výber vhodných metód: výskumu, zberu dát pre vyhodnotenie výsledkov výskumu a vyhodnotenia výsledkov výskumu.
 1. Oboznámiť sa s vybranými aktuálnymi trendmi vo výskume a v praxi odboru hospodárska informatika.

 


Semináre – podklady a priebežné úlohy sú zverejňované v MS Teams

Dátum

Náplň semináru

15.2.2024

František Babič, Ján Paralič: Náplň a spôsob organizácie predmetu, ciele a požiadavky na jeho úspešné absolvovanie.

Ján Paralič: Vedecký prístup, hospodárska informatika z hľadiska vedeckého prístupu. Vedecká metóda, výskumne orientovaný návrh. Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces.

22.2.2024

Ján Paralič: Analýza literatúry: prvý a základný krok vo výskumnom procese. Ciele analýzy literatúry, zdroje literatúry. Odporúčaný postup pri analýze literatúry.

29.2.2024

František Babič: Typy diplomových prác v hospodárskej informatike, ich štruktúra a dôležité náležitosti. Príklady úspešných diplomových prác v hospodárskej informatike z minulých rokov.

7.3.2024

Ján Paralič: Metódy výskumu, typy výskumných metód a ich vhodnosť pre diplomové práce v HI. Metódy získavania dát pre výskum. Metódy analýzy dát z výskumu.

14.3.2024

Pozvaná prednáška z firmy Syntax na tému verejný cloud a kyberbezpečnosť.

21.3.2024

Pozvaná prednáška z firmy VSD na tému spracovania a manažmentu dát v energetike, využitie dátových skladov a reportovania. 

28.3.2024

Individuálne konzultácie zadaní.

4.4.2024

Pozvaná prednáška z firmy FPT na tému Robot Process Automation.

11.4.2024

Pozvaná prednáška z firmy IBM na tému Salesforce a CRM systémy.

18.4.2024

Pozvaná prednáška z firmy Gymbeam na tému marketing automation.

25.4.2024

Individuálne konzultácie zadaní.

2.5.2024

Výučba ako v stredu, seminár preto nebude

9.5.2024

Prezentácie študentiek a študentov:

·       Podľa rozpisu zverejneného v MS Teams.

·       Prvý blok prezentácií začne o 9:10, druhý o 10:50.

·       Každá študentka/každý študent má 5 minút na svoju prezentáciu.

 


 

Spôsob hodnotenia:

       --------------------------------------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Literatúra:

 1. Briony J Oates: Researching Information Systems and Computing. SAGE, 2012.
 2. Prezentácie zo školenia ETD (Elektronické záverečné práce na TUKE, Citovanie literatúry a tvorba zoznamu bibliografických odkazov)
 3. Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie
 4. Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika
 5. Carrera-Rivera A, Ochoa W, Larrinaga F, Lasa G. How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. MethodsX. 2022 (9) 101895
 6. Online nástroj na podporu systematickej analýzy literatúry: Parsifal
 7. Kitchenham, B. and Charters, S. (2007) Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report.
 8. Vaishnavi, V. and Kuechler, W. (2004): Design Science Research in Information Systems. Last updated: Nov. 2015. URL: http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/
 9. Association for Information Systems a jej eLibrary
 10. Association for Computing Machinery a špeciálne digitálna knižnica ACM