Diplomový projekt 2.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.     Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces

2.     Zásady pre správne vypracovanie analýzy súčasného stavu (analýzy literatúry)

3.     Zásady práce s literatúrou    Literatúru hľadať primárne v zdrojoch ponúkaných digitálnou knižnicou TUKE

4.     Postup pri odovzdávaní záverečných prác na TUKE

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

Témy diplomových prác, 2. roč. inžinierskeho štúdia akademický rok 2023/2024

č.

Meno, priezvisko

Téma semestrálneho projektu

Vedúci

Konzultant

1.

Bc. Lucia Gojdičová

Vysvetliteľnosť a interpretovateľnosť modelov umelej inteligencie z pohľadu používateľa

Ján Paralič

Ing. Miroslava Pavlusová

2.

Bc. Róbert Dančišin

Interaktívna vizuálna analýza súboru indikatívnych ukazovateľov na sledovanie kvality vzdelávania na TUKE

Ján Paralič

Ing. Miroslava Pavlusová

3.

Bc. Elena Zagorová

Modely dátovej analytiky na dátach z lekárskych správ pacientov s ochorením Covid-19

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

4.

Bc. Daniel Onofrej

Metriky a kritéria úspešnosti pre kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti modelov analýzy dát z hľadiska ich použiteľnosti

Ján Paralič

Ing. Oliver Lohaj

5.

Bc. Kevin Rebreš

Detekcia COVID-19 z ultrasonografických videozáznamov pľúc využitím vysvetliteľných neurónových sietí

Ján Paralič

Ing. Michal Kolárik