WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

8. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2013)
sa bude konať v dňoch 21. - 22. novembra 2013 v Herľanoch, pod záštitou FEI TU v Košiciach.
7. ročník Workshopu WIKT 2012 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 22. - 23. novembra 2012
6. ročník Workshopu WIKT 2011 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 24. - 25. novembra 2011
5. ročník Workshopu WIKT 2010 sa konal v Bratislave pod záštitou Ústavu informatiky SAV, 11.-12. novembera 2010
4. ročník Workshopu WIKT 2009 sa konal v Herľanoch pod záštitou FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 12. - 13. novembra 2009
3. ročník Workshopu WIKT 2008 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 06. - 07. novembra 2008
2. ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15. - 16. novembra 2007
1. ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28. - 29. novembra 2006

Gejzír v Herľanoch Účelové stredisko TU v Herľanoch Technická Univerzita v Košiciach

Inteligentné a znalostne orientované technológie nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach nielen teoretického výskumu, ale najmä aplikačného vývoja pri riešení rôznych úloh z praxe. Dôležitým faktorom pre ich neustály rozvoj a posun vpred je kontinuálny transfer znalostí medzi akademickým sektorom a praxou prostredníctvom spoločných projektov, pozvaných prednášok, rôznych konferencií a workshopov. Nemenej dôležitou sa stáva komunikácia a spolupráca významných slovenských výskumných pracovísk zaoberajúcich sa výskumom v oblastiach ako napr. znalostné systémy, dolovanie z dát, personalizovaný web, sémantické technológie, big data, distribuované počítanie, paralelné výpočty, cloudy; ktorej výsledkom sú viaceré APVV projekty a tento workshop.

Cieľom workshopu je výmena informácií o bežiacom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetných oblastiach záujmu a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Medzi hlavné témy patria:

Účasť študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, ktorých práce sa týkajú vymenovaných predmetných oblastí, je vítaná.

Takisto v tomto roku opäť pripravujeme špeciálnu sekciu pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky (minimovky), kde budú môcť prezentovať ciele svojej dizertačnej práce a rozpracované, resp.  čiastočné výsledky. Výhodou bude včasné získanie spätnej väzby o správnosti svojho postupu a zaujímavé impulzy pre ďalšiu prácu na dizertačke. Príspevky do tejto sekcie je potrebné označiť už pri ich podaní.