Diplomový projekt 1.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.     DP1 – úvod do vedeckej práce, analýza literatúry

2.     Zásady pre správne vypracovanie analýzy súčasného stavu (analýzy literatúry)

3.     Zásady práce s literatúrou   Literatúru hľadať primárne v zdrojoch ponúkaných digitálnou knižnicou TUKE

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

Témy diplomových prác, 1. roč. inžinierskeho štúdia akademický rok 2023/2024

č.

Meno, priezvisko

Téma diplomového projektu

Vedúci

Konzultant

 

 

 

 

 

1.

Bc. Pavol Almáši

Interpretovateľné modely strojového učenia pre analýzu faktorov ovplyvňujúcich priebeh ochorenia COVID-19

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová

2.

Bc. Laura Freiová

Multimodálny prístup k detekcii toxického správania pomocou vysvetliteľných modelov

Ján Paralič

Ing. Miroslava Matejová